REGENERÁTOR - čistič kartušových filtrů s antibakteriálním efektem

Kód: 4509
Neohodnoceno
759 Kč 627,27 Kč bez DPH
Na dotaz

Pro křišťálově čistou vodu ve vířivé vaně či SWIM SPA, použijte náš nový přípravek na čistění kartušových filtrů, který účinně rozpouští organickou nečistotu, zároveň regeneruje tkaninu filtru a poskytne antibakteriální ochranu.

Detailní informace

Detailní popis produktu

 Použití: 

 • Vyjměte kartušový filtr ze skimmeru vířivé vany / SWIM SPA.
 • Naplňte kbelík 10 litry horké vody, přidejte 2 odměrky přípravku kartušových filtrů.
 • Vložte do kbelíku kartušový filtr a nechte ponořený v roztoku po dobu 1 - 1,5 hodiny. Během této doby občas kartušový filtr otočte.
 • Vyjměte kartušový filtr z roztoku, opláchněte silným proudem vody a vložte jej zpět do skimmeru vířivé vany / SWIM SPA
 • Čistění provádějte jeden krát týdně.
 • Nebezpečí:

  H272 Může zesílit požár; oxidant. H302 Zdraví škodlivý při požití. H318 Způsobuje vážné poškození očí.

  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. 

  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P370+378 V případě požáru:

  K uhašení použijte vodní postřik. P402 Skladujte na suchém místě. P411 Skladujte při teplotě

  nepřesahující 40°C/104°F.

  Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Před použitím si přečtěte návod.

  Přípravek používat jen k určenému účelu.

  Bezpečnost a první pomoc: Skladovat na suchém a chladném místě. Chránit před přímým slunečním

  zářením a působením tepla, ohně, vodou a vlhkostí. Skladovat jen při teplotách do 40°C.

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 0.5 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: