OXI ACTIVE do bazénu a vířivky - SPA Studio EDITION

Kód: OXI
5 hodnocení
626 Kč 517,36 Kč bez DPH
Skladem

OXI ACTIVE – Bezchlórový oxidační přípravek. OXI ACTIVE je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivkách. Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI ACTIVE působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

Detailní informace

Detailní popis produktu

OXI ACTIVE je rychle rozpustný bílý prášek sloužící jako vysoce účinné činidlo pro bezchlórovou oxidaci vody v bazénech a vířivkách. Zvyšuje množství aktivního kyslíku ve vodě. Voda je po aplikaci čirá a jiskřivá. OXI ACTIVE působí ve vodě kysele a tím nepatrně snižuje hodnotu pH.

 Dávkování:

20-25 g/1 m3 vody (zarovnaný uzávěr dózy obsahuje cca 100 g přípravku) 1x za 12 dní, při extrémním zatížení nebo při potížích se zákalem vody dle potřeby.

Způsob dávkování:

Ideální způsob dávkování je rozpuštění vypočtené dávky ve vodě (cca 5 l kbelík) o teplotě >20 °C a následné rozlití po hladině vody. Případně lze roztok aplikovat přímo do skimmeru nebo vyrovnávací nádrže. Ošetření provádějte bez přítomnosti osob v bazénu a vířivce při zapnuté cirkulaci.

Bezpečnost a první pomoc:

Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě. Chránit před přímým slunečním zářením a působením tepla, ohně, vodou a vlhkostí. Skladovat jen při teplotách do 30°C. Obsahuje peroxodisíran draselný, bis(síran)-[bis(peroxosíran)] pentadraselný. Obsahuje ≤ 30% bělící činidla na bázi kyslíku.

Nebezpečí:

H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P260 Nevdechujte prach
P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

Neskladujte v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Výrobce neručí za škody způsobené nesprávným použitím. Před použitím přečtěte návod. Přípravek používat jen k určenému účelu.

Datum expirace:

24 měsíců od data výroby. Datum výroby a číslo šarže: uvedeno na obalu.

Výrobce:

SPA Studio s.r.o, Bolívarova 2059/26A, 169 00 Praha 6, Česká republika
info@spa-studio.cz, www.spa-studio.cz/en, +420 235 314 024

Doplňkové parametry

Kategorie: Náhradní díly a komponenty k vířivým vanám
Hmotnost: 0.8 kg

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: